Regulamin obowiązujący w OSK Kowalik

UMOWA

 

zawarta w dniu…………….. w .….….….….…… pomiędzy:

 

.….…..….….….….…..……………….….…..….…..….….……….….…..….….….…..…..….…..….

imię nazwisko                                                                                                   pesel

..….….….….….….….…..….…..….….….…..…..….….….……….…..….….….….……..….………

adres                                                                                                              nr telefonu

 

zwanym(ą) dalej Osobą Szkoloną

a

Ośrodkiem Szkolenia Kowalik zwanym dalej Ośrodkiem

 

 • 1.Postanowienia ogólne

 

Strony za pomocą regulacji w niniejszej umowie zawartych postanawiają uregulować warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 

 • 2. Przedmiot umowy

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Kurs Prawa Jazdy kategorii B1, B, BE, C, CE*

 

 • 3. Obowiązki Ośrodka

 

 1. Ośrodek zobowiązuje się do przeszkolenia Osoby Szkolonej w zakresie wskazanej powyżej kategorii prawa jazdy zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r.)
 2. Ośrodek oświadcza, że dysponuje kadrą, sprzętem i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia.
 3. Ośrodek zapewnia Osobie Szkolonej wymaganą w/w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odpowiednią ilość godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i odpowiednią ilość godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego.
 4. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności wynikających z programu szkolenia.

 

 • 4. Opłaty

 

 1. Strony ustalają koszt szkolenia na kwotę .….…….. słownie .…..……….….…..….….….…..…….

Kwota ta obejmuje również: pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny oraz podręczniki.

 1. Osoba Szkolona może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć na nieoprocentowane raty, z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia powinna wpłacić nie mniej niż 250 zł. Kolejne raty w wysokości 300 zł. Wymagana jest przed rozpoczęciem 5 godz. szkolenia praktycznego. Całość opłaty za kurs Osoba Szkolona powinna opłacić najpóźniej przed rozpoczęciem 15 godziny szkolenia praktycznego.
 2. Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny (praktyczny) wynosi:

kat. B1, B – 40 zł

kat C, EB, EC – 60 zł

 

 

*niepotrzebne skreślić

 • 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 1. Uregulowanie przez Osobę Szkoloną całości zobowiązania wobec Ośrodka jest warunkiem niezbędnym do uzyskania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, chyba, że w Aneksie do Umowy ustalono inaczej.

 

 • 7. Zmiana ośrodka

 

 1. Osoba Szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku dotychczasowy Ośrodek wystawia Osobie Szkolonej wtórnik karty przeprowadzonych zajęć, celem kontynuacji szkolenia w innym ośrodku.
 2. W przypadku chęci zmiany Ośrodka Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia:

szkolenie teoretyczne, podręcznik – 250 zł

każda godzina odbytego szkolenia praktycznego

kat. B1, B – 40 zł

kat. EB, C, EC – 60 zł

 1. Nadpłaconą kwotę Ośrodek zwróci w ciągu 3 dni od daty rozwiązania umowy w gotówce lub na konto wskazane przez Osobę Szkoloną.

 

 • 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Kwestie sporne nieuregulowane w niniejszej umowie regulują szczegółowo przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz przepisy innych regulacji wskazanych w § 1 niniejszej umowy.
 2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

OŚRODEK

OSOBA SZKOLONA